HOME > 제품소개 > 차량기계기구   
   
  레디얼드릴링머신
 
     
 
     
     
     


 
▶ 전면집중조작 방식 채택으로 선진적인 기능 창조

▶ 고정도, 고강성을 생산성 철저히 추구

▶ 정, 역 회전 절환의 원터치 드릴과 탭핑이 용이

▶ 과부하시 안전장치 장착으로 기계를 보호해줌

▣ 생산품목
    - DSC-1270D (인버터방식/PRE-SELECTION)
    - DSC-1270D (GEAR방식)
    - DSC-1170D
    - DSC-1150D (BeltBX타입)
    - DSC-700D